Müşteri Hizmetleri

KVKK Politikası ve Aydınlatma Metinleri

METEK MAKİNA VE ELEKTRONİK-AYDIN SÖYLEMEZ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME METNİ
 
 
İşbu bilgilendirmenin temel amacı, Metek Elektroteknik ve Otomotiv Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri (kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler bundan böyle “veri” olarak anılacaktır) işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sizleri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.
 
KVKK uyarınca Metek Elektroteknik ve Otomotiv Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti(bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ve ilgili bilgiyi iradeniz ile tarafımızla paylaşmanız ile mümkün olacaktır.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

            Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 
Ayrıca, Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre işlenebilecektir.
 
Kişisel verilerinizin işlenmesindeki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilmiştir;
·Şirket tarafından gerekli ürün ve hizmetleri sunabilmek, hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,  
·Şirket tarafından sunulabilecek diğer ürün ve hizmetlerden tarafınızı faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapabilmek,
·Şirket tarafından ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek,
·Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin edebilmek,
·Şirket’in ticaret politikalarını belirleyebilmek ve uygulayabilmek,  
·Şirket’in insan kaynakları politikalarını yürütebilmek,
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
 
Kişisel verileriniz, Şirket ile, Şirket’in hissedarlarına, Şirket çalışanlarına, tedarikçilere, bayilere, iş ortaklarına, danışmanlara, dış hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlıklı 8. ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde aktarılabilecektir.
 
Kişisel verilerinizin aktarılmasındaki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilmiştir;
·Şirket tarafından gerekli ürün ve hizmetleri sunabilmek, hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, 
·Şirket tarafından sunulabilecek diğer ürün ve hizmetlerden tarafınızı faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapabilmek,
·Şirket tarafından ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek,
·Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin edebilmek,
·Şirket’in ticaret politikalarını belirleyebilmek ve uygulayabilmek, 
·Şirket’in insan kaynakları politikalarını yürütebilmek,
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
 
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla ve mevzuata ayrıca Şirket politikalarına uyumun sağlanabilmesi sebebine dayanılarak elektronik ortamda veya sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Bilgilendirme Metninde detaylı şekilde belirtilmiş amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ
 
KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;
 
·Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı yazılı olarak “Yıldırım Holding A.Ş. Hukuk Direktörlüğü, Maslak Mahallesi, Söğütözü Sokak, Maslak 1453 Sitesi, No:20C /B2 Blok Sarıyer/İstanbul” adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.
GÜVENLİK
Şirket, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda, Şirket verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye, silinmeye karşı korumak için makul seveyide gereken önlemleri almaktadır. Yine bu kapsamda, verileriniz, transfer edilebilecekleri Amerika (Amerika Birleşik Devletleri de dahil), Avrupa, Asya ve/veya diğer yerlerdeki güvenli fiziksel alanlarda ve/veya sunucularda saklanabilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ
 
Şirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Şirket tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.
 
Bilgilerinize sunulur.         
                                                                         
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
 

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.